Regulamin wypożyczalni 'YourCar

OGÓLNE WARUNKI WYNAJMU SAMOCHODU

stanowiące integralną część umowy wynajmu

 

I. DEFINICJE

Określenia w umowie wynajmu i warunkach wynajmu samochodu

oznaczają:

1. Wynajmujący – osoba reprezentująca firmę „MARCOM” Marcin Standura.

2. Najemca – osoba, która wynajmuje dla siebie samochód i podpisuje

umowę wynajmu.

3. Autoryzowany kierowca – dodatkowy kierowca, wpisany w umowie i

zatwierdzony przez Wynajmującego. Najemca jednocześnie oświadcza, że Autoryzowany kierowca dostosuje się do warunków umowy wynajmu.

II. WYMAGANE DOKUMENTY I FORMALNOŚCI

1. Dowód osobisty /ewentualnie paszport/, oraz prawo jazdy ważne co

najmniej 2 lata

2. Wymagany wiek kierowcy to przedział: 18 lat do 75 lat

III. ZAPEWNIENIA WYNAJMUJĄCEGO

1. Wynajmujący zapewnia dobry stan techniczny pojazdu oraz, że posiada on niezbędne dokumenty.

2. Najemca otrzymuje samochód z pełnym bakiem paliwa i z takim stanem ma go oddać. Koszt paliwa podczas wynajmu pokrywa Najemca.

3. Wynajmujący zapewnia wymagane wyposażenie pojazdu.

4. Samochód posiada pełne ubezpieczenie zgodnie z polisą AC,OC.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody powstałe po użyciu alkoholu,

narkotyków, lub innych środków odurzających. Ubezpieczenie nie

obejmuje również szkód powstałych w przypadku utraty dokumentów, lub kluczyków samochodu, oraz szkód poniżej wartości 1000 zł. W razie

uszkodzenia pojazdu Wynajmujący potrąca wpłaconą kaucję z tytułu

poniesionych strat

IV. CZAS WYNAJMU

1. Okresem rozliczeniowym jest doba i liczona jest od chwili rozpoczęcia

wynajmu.

2. Przedłużenie wynajmu o więcej niż 1godzinę skutkuje dla Najemcy

opłatą za następną dobę.

3. Samowolne przedłużenie okresu wynajmu o ponad jedną godzinę

powoduje utratę wpłaconej kaucji, a wszelkie poniesione koszty związane z odebraniem samochodu obciążą Najemcę.

4. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu wynajmu musi zostać

wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego.

5. Bezprawne korzystanie z pojazdu traktowane jest jako przywłaszczenie i zostaje zgłoszone Policji.

6. Wynajmujący może bez podania przyczyny może  zażądać zwrotu samochodu w trakcie trwania umowy.

V. WARUNKI UŻYTKOWANIA SAMOCHODU

1. Wynajem samochodu zaczyna się i kończy w tym samym miejscu.

2. Najemca zobowiązuje się zwrócić samochód w takim stanie w jakim go wynajął.

3. W przypadku zabrudzenia pojazdu należy liczyć się z kosztami

sprzątania, lub należy umyć i odkurzyć samochód we własnym zakresie.

Koszty sprzątania to:

Mycie samochodu – 30 zł brutto  Odkurzanie i mycie wnętrza – 20zł brutto

Czyszczenie tapicerki z plam – 300zł brutto

4. Pojazdem może kierować wyłącznie Najemca, lub Autoryzowany

kierowca wymieniony w umowie wynajmu.

5. Samochód nie ma prawa opuszczać granic Polski bez zgody

Wynajmującego. Wynajęty samochód nie może przekroczyć /zakaz

bezwzględny/ granicy następujących państw: Rosji, Ukrainy, Białorusi,

Łotwy, Litwy, Estonii, Mołdawii, Albanii, oraz terenów objętych

działaniami wojennymi, bądź zamieszkami.

6. Samochód nie może uczestniczyć w wyścigach, rajdach, lub zawodach.

7. Najemca nie może przewozić dóbr i towarów niezgodnych z prawem

celnym, drogowym, lub innym, oraz niezgodnych z przeznaczeniem

pojazdu.

8. Wynajęty samochód nie może być używany pod wpływem alkoholu,

narkotyków, lub innych środków odurzających. Skutki powstałe w

wyniku nie przestrzegania tego zakazu obciążają w całości Najemcę.

9. Bez zgody Wynajmującego nie wolno pod rygorem utraty kaucji

zarobkowo przewozić osób lub rzeczy.

10. Wynajętym pojazdem nie wolno holować innych pojazdów, lub

przyczep.

11. Najemcy nie wolno pozostawiać w samochodzie dokumentów, oraz

kluczyków pojazdu.

12. Wynajmujący nie przyjmuje odpowiedzialności za ewentualne straty

Najemcy spowodowane awarią samochodu.

13. Najemca ma zwrócić samochód z kompletem kluczy i dokumentów w miejscu i czasie określonym w umowie. Ich brak skutkuje dla Najemcy

obowiązkiem zapłaty za powstałą szkodę /utrata kaucji/

14. Zalecane jest parkowanie pojazdu w miejscach strzeżonych, oraz

zabieranie ze sobą wartościowych przedmiotów.

15. Podczas okresu wynajmu Najemca ma dbać o samochód, a w

szczególności sprawdzać poziom oleju w silniku, oraz innych płynów pojazdu, kontrolować ciśnienie powietrza w oponach. Nie stosowanie się do powyższego czyni Najemcę winnym za wszelkie szkody wynikające z zaniedbania.

16. Jeśli Najemca został powiadomiony o zbliżającym się przeglądzie

technicznym, to nie może przekroczyć liczby kilometrów, przy której

planowany jest przegląd.

17. W razie awarii podczas wynajmu na wszelkie ewentualne naprawy

pojazdu należy bezwzględnie uzyskać zgodę Wynajmującego. Koszty

samowolnej naprawy obciążają w całości Najemcę.

18. W wynajętym samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia

oraz przewozu zwierząt. Nie przestrzeganie tego zakazu skutkuje utratą

wpłaconej kaucji.

VI. KOSZTY WYNAJMU

1. Podana cena dotyczy wynajmu za cały okres  cenach brutto i zawiera koszty ubezpieczenia OC/AC/NW

2. Za wynajem obowiązuje płatność z góry gotówką.

3. Z góry pobiera się również kaucję, która jest blokowana na czas wynajmu samochodu. Jej zwrot zależy od dochowania warunków umowy.

4. Ceny wynajmu za dobę obowiązują według cennika zamieszczonego na naszej stronie internetowej. za każdy kilometr ponad przyznany limit związany z ilością przejechanych kilometrów.

5. Wysokość kaucji wynosi: 500 – 1000 zł zależnie od rodzaju wynajętego pojazdu.

6. Rezygnacja z rezerwacji do 24godz. przed datą wynajmu obciąża Najemcę kosztami w wysokości 50% stawki/1dobę.

7. W razie nie oddania samochodu z pełnym bakiem paliwa Wynajmujący obciąża Najemcę kwotą wynikłą z ilości dolania paliwa do pełnego stanu, oraz opłatą manipulacyjną w wysokości 50 bruto zł.

8. Wpłacona przy Umowie wynajmu kwota w pierwszej kolejności rozliczana jest na poczet ewentualnych zdarzeń opisanych w tych warunkach, a następnie na poczet kosztów wynajmu wynikającego z okresu wynajmu, ilości przejechanych kilometrów i podatku VAT.

VII. KOLIZJE, USZKODZENIA, KRADZIEŻ

1.W razie wypadku, uszkodzenia lub kradzieży pojazdu obowiązkiem Najemcy jest niezwłoczne poinformowanie  Wynajmującego o tym zdarzeniu telefonicznie

660 989 041 lub e-mail: biuro@yourcar.pl

 2. Najemca odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikłe z rażącego

niedbalstwa. W przypadku uszkodzenia, lub straty pojazdu Najemca jest

zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o zaistniałym fakcie

Policji i Wynajmującego. Jeśli uszkodzenie samochodu nastąpiło w

wyniku kolizji drogowej z winy osób trzecich Najemca zobowiązany jest

do uzyskania oświadczenia sprawcy o jego winie, oraz pobrać od sprawcy jego dane z polisy ubezpiecz. OC.

3. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu w terminie 48 godzin, raportu powypadkowego, aktualnej kserokopii prawa jazdy i dokumentu tożsamości kierowcy oraz kluczyków i dokumentów samochodu, raportu policyjnego określającego sprawcę zdarzenia

4. W razie braku możliwości dalszego samodzielnego poruszania samochodu Najemca w porozumieniu z Wynajmującym zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu.

5. Najemca odpowiada materialnie za drobne uszkodzenia tapicerki,

zarysowania lub wgniecenia karoserii, uszkodzenia ogumienia i felg w cenach napraw według cennika autoryzowanego Dealera.

6.W przypadku nie wywiązania się Najemcy z obowiązków przewidzianych w niniejszym paragrafie będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00 PLN.

 

VIII. INNE INFORMACJE

1. Najemca zgadza się na przechowywanie jego danych personalnych w

dokumentach Wynajmującego. W przypadku nie wywiązywania się z

płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów – jego dane

personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych tzw:,,czarna lista” oraz do Krajowego Rejestru Długów

2.Najemca upoważnia Wynajmującego na wystawianie faktur VAT Bez jego podpisu.

3.Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i innych dokumentów drogą elektroniczną, na adres email wskazany w umowie wynajmu w tym wszelkie oświadczenia woli, wezwania i zawiadomienia.

4.Wiadomości i dokumenty wysłane na adres email Najemcy uznaje się za doręczone w momencie wysłania ich na adres email wskazany przez Najemcę.

5. Ewentualne spory wynikające z w/w umowy rozstrzygać będzie Sąd według siedziby Wynajmującego.

6. W przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy wynajmu

Wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe Najemcy organom

zajmującym się egzekucją prawa.

7.Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją, wynajmem samochodu, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)

 

 

THE TERMS OF THE LEASE
an integral part of the lease
I. DEFINITIONS
The expressions in the lease and the terms of the lease
mean:
1. Lessor - the person representing the company YOURCAR.PL
2. Lessee - the person who leases a car for himself and signs
the lease.
3. Authorized Driver – the additional driver listed in the lease and
approved by the Lessor. The Lessee also declares that the Authorized Driver will adjust to the terms of the lease.
II. REQUIRED DOCUMENTS AND FORMALITIES
1. Identity card / or passport / and driving license valid
at least for two more years.
2. The required age of the driver ranges from 18 years to 75 years.
III. THE LESSOR’S ASSURANCE
1. The Lessor guarantees a good technical condition of the vehicle and that they have got all the necessary documents.
2. The Lessee receives the car with the full tank of fuel, and in such a condition it is to be given back. The cost of fuel on the lease is covered by the Lessee.
3. The Lessor provides the required equipment for the vehicle.
4. The car has a full insurance in accordance with the policy AC, OC.
The insurance does not cover damage resulting from the use of alcohol,
drugs, or other intoxicants. The insurance does not
include damage for the loss of documents or the car keys, either. If the vehicle becomes damaged, the Lessor deducts from the provision paid on account of damages. The share of equity in damage to the rental car in case of no indication of the perpetrator is PLN 2000.00.
IV. THE PERIOD OF THE LEASE
1. The settlement period is a day and it is calculated from the start
of the lease.
2. An extension of the lease for more than 1hour results for the Lessee in being
charged for the next day.
3. An unauthorised extension of the period of the lease for more than one hour
causes the loss of the provision, and the Lessee wil be charged for any other costs associated with receiving the car.
4. Any deviation from the agreed period of the lease must be
previously approved by the Lessor.
5. Any unauthorized use of the vehicle is treated as an appropriation, and is reported to the Police.
6. The landlord may, without giving reasons, request the return of the car during the term of the lease.
V. TERMS OF USE OF THE CAR
1. The car lease starts and ends in the same place.
2. The Lessee agrees to return the vehicle in the condition in which they have leased it.
3. If the Lessee dirties the vehicle, they must take into account the costs of
cleaning, or wash and vacuum the car on their own.
Cleaning costs are:
Car wash - 30 zł gross vacuuming and washing inside - 20 zł gross
Cleaning stains off the upholstery - 200 zł gross
4. The vehicle may be driven only by the Lessee, or the Authorized
Driver listed in the lease.
5. The car does not have the right to cross the Polish border without a permission of the
Lessor. The leased car is not allowed to cross / an absolute ban/ the border of the following countries: Russia, Ukraine, Belarus,
Latvia, Lithuania, Estonia, Moldova, Albania, and of war/riot zones.
6. The car is not allowed to participate in races, rallies or competitions.
7. The Lessor must not carry goods illegal according to
customs law, traffic law, or another kind of law, and goods inconsistent with the purpose of the
vehicle.
8. The leased car must not be used by a driver under the influence of alcohol,
drugs, or other intoxicants. Consequences arising
as a result of failure to comply with this prohibition are to be borne solely by the Lessee.
9. Without the consent of the Lessor, the car must not be used to gainfully transport persons or goods, which will result in the loss of the provision.
10. Towing other vehicles or
trailers with the leased car is prohibited.
11. The Lessee must not leave their car documents, and keys in the car.
12. The Lessor shall not be liable for any loss of the
Lessee due to the failure of the car.
13. The Lessee has to return the car with a set of keys and documents in a time and place specified in the lease. Failing to do so results in the Lessee’s obligation to pay for the damage / loss of the provision /
14. It is recommended that the vehicle be parked in guarded car parks, and
that the Lessee take the valuables with them.
15. During the period of the lease, the Lessee is to take care of the car, and in
particular, to check the oil level in the engine, as well as the level of the other vehicle fluids, to check the air pressure in the tyres. Failure to follow the above makes the Lessee guilty of any damage resulting from negligence.
16. If the Lessee has been notified of an impending MOT, they must not exceed the number of miles, at which
the MOT is planned.
17. In case of an accident during the period of the lease, any possible repairs of
the vehicle must get approval of the Lessor. Costs of an
arbitrary repair are to be borne solely by the Lessee.
18. In the leased car no smoking
or transport of animals is allowed. Doing so results in the loss of the
provision paid.
VI. THE COSTS OF THE LEASE
1. The price given concerns the whole period at a gross price and includes the cost of OC / AC / NW insurance.
2. The lease is paid in cash, in advance.
3. The provision, which is blocked for the period of the lease, is also paid in advance. Its return depends on the observance of the terms of the lease.
4. Lease rates per day are calculated according to our website.
5. The amount of the provision is: 500 - 1000 zł, depending on the type of the leased vehicle.
6. Cancellation up to 24hrs. before the date of the lease makes the Lessee pay 50% of the rate per one day.
7. If the car is not given back with a full tank of fuel, the Lessor charges the Lessee for the additional amount of fuel up to the full tank, and a fee of 50 zł gross.
8. The amount paid at the time of the lease in the first place is accounted for possible events described in these terms of the lease, and then for the lease costs arising from the period of the lease, the number of kilometers covered and VAT.
VII. COLLISION, DAMAGE, THEFT
1. In case of an accident, damage or theft of the vehicle, the Lessee is bound to immediately inform the Lessor of the incident by phone
0048 660 989 041, 0048 660 919 555 or e-mail: biuro@yourcar.pl
2. The Lessee is responsible financially for any loss resulting from gross
negligence. In case of damage or loss of the vehicle, the Lessee
shall give immediate notice of this fact to the
Police and the Lessor. If the car has been damaged
as a result of a traffic collision caused by third parties, the Lessee is obliged
to obtain a statement of the perpetrator’s guilt, and to elicit the data from the perpetrator concerning the insurance policy OC.
3. The Lessee is obliged to deliver to the Lessor within 48 hours the accident report, the current driver's license and a photocopy of the identity document of the driver and the car keys and documents, the police report identifying the perpetrator.
4. In the absence of further unassisted movement capabilities of the car, the Lessee, in consultation with the Lessor, is obliged to secure the vehicle.
5. The Lessee is responsible financially for minor damage to the upholstery,
scratches or dents of the body, damage to tyres and rims at price of repairs according to the rates of an authorized dealer.
6. If the Lessee fails to fulfill the obligations set out in this paragraph, they are required to pay a penalty amounting to 2000.00 zł.
VIII. OTHER INFORMATION
1. The Lessee agrees to store his personal data in
the Lessor’s documents. If the
payments are not made or false documents are provided – the personal data
are sent to a warning file called: ,, the black list "and to the National Debt Register.
2. The Lessee authorizes the Lessor to issue VAT invoices without his signature.
3. The Lessee agrees to receive invoices and other documents electronically to the email address specified in the lease, including any statements of intent, summons and notices.
4. Messages and documents sent to the email address of the Lessee shall be deemed to have been delivered at the time of sending them to the email address indicated by the Lessee.
5. Any disputes arising out of the aforementioned lease will be settled by the Court by the seat of the Lessor.
6. If the terms of the lease are not conformed to,
the Lessor has the right to transfer the personal data of the Lessee to the authorities
involved in law enforcement.
7. The Lessee consents to the processing of personal data in connection with booking, lease, the repair of communications damage and for marketing purposes in accordance with the Act on the Protection of Personal Data of 29 August 1997 (Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.)